Brand Concept

" the forgotten beauty of THai History "

Ngoentra’s Jewelry ” The forgotten beauty of Thai history “

       Our concept reflects the forgetten beauty of Ayuttha and Rattanakosin architecture. Capturing some part of architecture, pagoda, temple section that people may neglect but we see as true craftmanship and dedication towards art, and turn them into our style of jewelry. Our aim is to design and created modern-looking jewelries that still pays homage to our ancestors who created such meticulous and pristine creations

ความเป็นไทยที่ถูกลืมสร้างจากเเรงบันดาลใจในสมัยอยุธยาตอนปลายเเละรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำเทคนิคความปราณีตของช่างทองยุคใหม่มาผสมผสานกับยุคเก่า จากความรักในประวัติศาสตร์ไทยเเละศิลปะร่วมสมัยจึงนำเสนอผลงานในรูปแบบที่เเตกต่างไปจากเดิมซึ่งนำเอาความเเตกต่างของสถาปัตยกรรมไทย ทั้ง 2 ยุคสมัยมาออกเเบบโดยใช้เทคนิคการสร้างพื้นผิวที่ต่างกันถ่ายทอดความหมาย

“ความสูญเสียเเละความเชื่อสู่ความงามในรูปแบบของเครื่องประดับเงินตรา”

มีการออกแแบบที่ตัดทอนความเป็นไทยเดิม พื่อให้เกิดผลงานที่เเตกต่างจากความเป็นไทยทั่วไปเเละถ่ายทอดสู่ผู้ที่รักเเละหลงใหลเรื่องราวของความงามของประวัติศาสตร์ไทย

" loss and belief through the beauty of Ngoentra's Jewelry "